تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Nardo Di Cione❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, Active From C. 1340; Died 1365/1366❖    ت

ONNOC7J
مدونا و کودک، با مرد غم ها

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 01

❖    هنرمند/دوره:    Nardo Di Cione
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, Active From C. 1340; Died 1365/1366
❖    تکنیک:    Tempera On Panel
❖    ابعاد اثر:     45.1 × 26 cm
❖    تاریخ:    C. 1360
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.261.B
❖    مجموعه:     Nardo Di Cione
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل