تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Domenico Tintoretto❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1560 - 1635❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
سوزانا

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 28

❖    هنرمند/دوره:    Domenico Tintoretto
❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1560 - 1635
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     150.2x102.6 cm
❖    تاریخ:    C. 1580S
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.231
❖    مجموعه:     Domenico Tintoretto
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل