تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Judith Leyster❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1609 - 1660❖    تکنیک:    Oil On Can

ONNOC7J
سلف پرتره

درخواست تامین


در نمای: ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 50A

❖    هنرمند/دوره:    Judith Leyster
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1609 - 1660
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     74.6x65.1 cm
❖    تاریخ:    C. 1630
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Mr. And Mrs. Robert Woods Bliss
❖    شماره اثر:    1949.6.1
❖    مجموعه:     Judith Leyster
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل