تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Domenico Veneziano❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1410 - 1461❖    تکنیک:   

ONNOC7J
مدونا و کودک

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 04

❖    هنرمند/دوره:    Domenico Veneziano
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1410 - 1461
❖    تکنیک:    Tempera On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     83x57 cm
❖    تاریخ:    C. 1445/1450
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.221
❖    مجموعه:     Domenico Veneziano
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل