تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Titian❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1488/1490 - 1576❖    تکنیک:    Oil On Can

ONNOC7J
کوپید با چرخ زمان

درخواست تامین


نمای : ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 27

❖    هنرمند/دوره:    Titian
❖    هنرمندان/سازندگان:     Venetian, 1488/1490 - 1576
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     65.9 × 55.3 cm
❖    تاریخ:    C. 1515/1520
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1939.1.213
❖    مجموعه:     Titian
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل