تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John Singer Sargent❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1856 - 1925❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
Nonchaloir (استراحت)

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John Singer Sargent
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1856 - 1925
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     63.8x76.2 cm
❖    تاریخ:    1911
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Curt H. Reisinger
❖    شماره اثر:    1948.16.1
❖    مجموعه:     John Singer Sargent
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل