تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    John Singleton Copley❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1738 - 1815❖    تکنیک:   

ONNOC7J
مرگ ارل چتم

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    John Singleton Copley
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1738 - 1815
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     52.7x64.2 cm
❖    تاریخ:    1779
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Mrs. Gordon Dexter
❖    شماره اثر:    1947.15.1
❖    مجموعه:     John Singleton Copley
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل