تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sir Anthony Van Dyck❖    هنرمندان/سازندگان:     Flemish, 1599 - 1641❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
هانری دوم دو لورن

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Sir Anthony Van Dyck
❖    هنرمندان/سازندگان:     Flemish, 1599 - 1641
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     204.6x123.8 cm
❖    تاریخ:    C. 1634
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Cornelius Vanderbilt Whitney
❖    شماره اثر:    1947.14.1
❖    مجموعه:     Sir Anthony Van Dyck
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل