تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jean Honoré Fragonard❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1732 - 1806❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
عاشق نگهبان

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه همکف - گالری 12

❖    هنرمند/دوره:    Jean Honoré Fragonard
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1732 - 1806
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     55.9x46.7 cm
❖    تاریخ:    C. 1773/1776
❖    صاحب امتیاز:    In Memory Of Kate Seney Simpson
❖    شماره اثر:    1947.2.2
❖    مجموعه:     Jean Honoré Fragonard
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل