تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Follower Of Claude Lorrain❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Canvas❖&

ONNOC7J




گله دار

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Follower Of Claude Lorrain
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     120.7x160 cm
❖    تاریخ:    17th Or 18th Century
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1946.7.12
❖    مجموعه:     Follower Of Claude Lorrain
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل





تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل