تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Louis Le Nain❖    هنرمندان/سازندگان:     French, C. 1600/1603 - 1648❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
منظره با دهقانان

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 36

❖    هنرمند/دوره:    Louis Le Nain
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, C. 1600/1603 - 1648
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     46.5x57 cm
❖    تاریخ:    C. 1640
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1946.7.11
❖    مجموعه:     Louis Le Nain
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل