تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jean Honoré Fragonard❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1732 - 1806❖    تکنیک:    Oi

ONNOC7J
بازی اسب و سوار

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jean Honoré Fragonard
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1732 - 1806
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     115x87.5 cm
❖    تاریخ:    C. 1775/1780
❖    صاحب امتیاز:    Samuel H. Kress Collection
❖    شماره اثر:    1946.7.5
❖    مجموعه:     Jean Honoré Fragonard
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل