تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Sir Henry Raeburn❖    هنرمندان/سازندگان:     Scottish, 1756 - 1823❖    تکنیک:    Oil

ONNOC7J
جان جانستون، بتی جانستون و خانم ودربرن

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Sir Henry Raeburn
❖    هنرمندان/سازندگان:     Scottish, 1756 - 1823
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     101.5x120 cm
❖    تاریخ:    C. 1790/1795
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Mrs. Robert W. Schuette
❖    شماره اثر:    16713
❖    مجموعه:     Sir Henry Raeburn
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل