تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Franco-Flemish 15th Century❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    Oil On Panel❖&

ONNOC7J
نمایه پرتره یک خانم

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 39

❖    هنرمند/دوره:    Franco-Flemish 15th Century
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     52x36.6 cm
❖    تاریخ:    C. 1410
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1937.1.23
❖    مجموعه:     Franco-Flemish 15th Century
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل