تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Lorser Feitelson❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1898 - 1978❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
رقصندگان - فرم های جادویی

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Lorser Feitelson
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1898 - 1978
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     91.44 × 101.6 cm
❖    تاریخ:    1945
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Tobey C. Moss And Allen S. Moss
❖    شماره اثر:    2022144.1
❖    مجموعه:     Lorser Feitelson
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل