تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Romare Bearden❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1911 - 1988❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
آخور

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Romare Bearden
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1911 - 1988
❖    تکنیک:    Oil On Gessoed Board
❖    ابعاد اثر:     25.4 × 34.29 cm
❖    تاریخ:    1945
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Funds Fromagnes Gund And Gift Of P. Bruce Marine And Donald Hardy Collection
❖    شماره اثر:    2022128.1
❖    مجموعه:     Romare Bearden
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل