تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Franz Kline❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1910 - 1962❖    تکنیک:    Brush And

ONNOC7J
بدون عنوان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Franz Kline
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1910 - 1962
❖    تکنیک:    Brush And Ink On Wove Paper
❖    ابعاد اثر:     8.6 × 17.2 cm
❖    تاریخ:    C. 1955
❖    صاحب امتیاز:    Gift Of Rufus Zogbaum And Reina Schratter
❖    شماره اثر:    2022145.15
❖    مجموعه:     Franz Kline
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل