تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Freddy Rodriguez❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Dominican Republic, 1945 - 2022❖   

ONNOC7J
کازاب و کروز II

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Freddy Rodriguez
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, Born Dominican Republic, 1945 - 2022
❖    تکنیک:    Acrylic, Sawdust, And Glass On Canvas
❖    ابعاد اثر:     121.92 cm
❖    تاریخ:    1991
❖    صاحب امتیاز:    Avalon Fund
❖    شماره اثر:    2022135.1
❖    مجموعه:     Freddy Rodriguez
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل