تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Joe Light❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1934 - 2005❖    تکنیک:    Oil-Based En

ONNOC7J
مربی مرد پرنده

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان شرقی، سطح فوقانی - گالری 404A

❖    هنرمند/دوره:    Joe Light
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1934 - 2005
❖    تکنیک:    Oil-Based Enamel And Spray Paints On Wood Paneling
❖    ابعاد اثر:     99.06 × 91.44 cm
❖    تاریخ:    1987
❖    صاحب امتیاز:    Patrons' Permanent Fund And Gift Of The Souls Grown Deep Foundation
❖    شماره اثر:    2020.28.37
❖    مجموعه:     Joe Light
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل