تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jan Jansz Van De Velde Iii❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1620 - 1662❖    تکنیک:   

ONNOC7J
طبیعت بی جان با کوزه و لوله ظروف سنگی

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 50C

❖    هنرمند/دوره:    Jan Jansz Van De Velde Iii
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1620 - 1662
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     35.9 × 27.9 cm
❖    تاریخ:    Mid 1650S
❖    صاحب امتیاز:    The Lee And Juliet Folger Fund
❖    شماره اثر:    2019.13.1
❖    مجموعه:     Jan Jansz Van De Velde Iii
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل