تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Willem Van De Velde The Younger❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1633 - 1707❖    تکنیک:  

ONNOC7J
یک کشتی جنگی انگلیسی در حال شلیک سلام

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 50B

❖    هنرمند/دوره:    Willem Van De Velde The Younger
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1633 - 1707
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     66.4 × 52.9 cm
❖    تاریخ:    1673
❖    صاحب امتیاز:    The Lee And Juliet Folger Fund
❖    شماره اثر:    2018.10.1
❖    مجموعه:     Willem Van De Velde The Younger
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل