تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Agnolo Gaddi❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1350 - 1396❖    تکنیک:    Temp

ONNOC7J
مدونا و کودک با مقدسین اندرو، بندیکت، برنارد و کاترین اسکندریه با فرشتگان

درخواست تامین


نمایش برای عموم در ساختمان غربی، طبقه اصلی - گالری 02

❖    هنرمند/دوره:    Agnolo Gaddi
❖    هنرمندان/سازندگان:     Florentine, C. 1350 - 1396
❖    تکنیک:    Tempera On Poplar Panel
❖    ابعاد اثر:     197 × 80 cm
❖    تاریخ:    Shortly Before 1387
❖    صاحب امتیاز:    Andrew W. Mellon Collection
❖    شماره اثر:    1937.1.4.A-C
❖    مجموعه:     Agnolo Gaddi
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل