تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Charles Warren Eaton❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1857 - 1937❖    تکنیک:    O

ONNOC7J
جنگل در زمستان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Charles Warren Eaton
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1857 - 1937
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     30.48 × 40.64 cm
❖    تاریخ:    1886
❖    صاحب امتیاز:    Stephen And Andrew Trachtenberg In Loving Memory Of Honey Trachtenberg Weiss And Henry Weiss
❖    شماره اثر:    2015162.1
❖    مجموعه:     Charles Warren Eaton
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل