تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    William Edouard Scott❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1884 - 1964❖    تکنیک:   

ONNOC7J
صحنه دهکده فرانسوی در اطراف یک صلیب

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    William Edouard Scott
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1884 - 1964
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     81.28 × 66.04 cm
❖    تاریخ:    C. 1909/1914
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (The Evans-Tibbs Collection, Gift Of Thurlow Evans Tibbs, Jr.)
❖    شماره اثر:    2015.19.209
❖    مجموعه:     William Edouard Scott
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل