تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Augustin Théodule Ribot❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1823 - 1891❖    تکنیک:   

ONNOC7J
زن نشسته

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Augustin Théodule Ribot
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1823 - 1891
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     45.72 × 36.83 cm
❖    تاریخ:    1880-1885
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Mrs. Frank Moss)
❖    شماره اثر:    2015.19.52
❖    مجموعه:     Augustin Théodule Ribot
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل