تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Willem Van De Velde The Younger And Studio❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1633 - 1707❖    تک

ONNOC7J
پس از طوفان

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Willem Van De Velde The Younger And Studio
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1633 - 1707
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     25.8 × 43.4 cm
❖    تاریخ:    C. 1700
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2016.22.7
❖    مجموعه:     Willem Van De Velde The Younger And Studio
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل