تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    David Park❖    هنرمندان/سازندگان:     -❖    تکنیک:    #Error! (Contact Us At Https://

ONNOC7J
انجمن سال دوم

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    David Park
❖    هنرمندان/سازندگان:     -
❖    تکنیک:    #Error! (Contact Us At Https://Nodatanobusiness.Com/Contact-Us)
❖    ابعاد اثر:   
❖    تاریخ:    C. 1953
❖    صاحب امتیاز:   
❖    شماره اثر:   
❖    مجموعه:     David Park
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل