تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Richard Anuszkiewicz❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1930 - 2020❖    تکنیک:    O

ONNOC7J
مربع کردن دایره

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Richard Anuszkiewicz
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1930 - 2020
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     213.36 × 213.36 cm
❖    تاریخ:    1963
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Dr. & Mrs. Julius S. Piver)
❖    شماره اثر:    2015.19.99
❖    مجموعه:     Richard Anuszkiewicz
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل