تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Cecilia Beaux❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1855 - 1942❖    تکنیک:    Oil On C

ONNOC7J
جولی برونز کاله (خانم مارسل کاله)

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Cecilia Beaux
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1855 - 1942
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     113.35 × 84.46 cm
❖    تاریخ:    1925/1926
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Gift Of Lois B. Weigl And Family)
❖    شماره اثر:    2016.23.13
❖    مجموعه:     Cecilia Beaux
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل