تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Charles-François Daubigny❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1817 - 1878❖    تکنیک:   

ONNOC7J
منظره، دهکده دوردست

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Charles-François Daubigny
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1817 - 1878
❖    تکنیک:    Oil On Wood
❖    ابعاد اثر:     27.94 × 42.86 cm
❖    تاریخ:    C. 1870/1875
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (Bequest Of George Lothrop Bradley And Helen Mchenry Bradley)
❖    شماره اثر:    2015.19.10
❖    مجموعه:     Charles-François Daubigny
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل