تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Rembrandt Van Rijn❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1606 - 1669❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
مردی با نت برگ

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Rembrandt Van Rijn
❖    هنرمندان/سازندگان:     Dutch, 1606 - 1669
❖    تکنیک:    Oil On Panel
❖    ابعاد اثر:     66 × 48 cm
❖    تاریخ:    1633
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014136,41
❖    مجموعه:     Rembrandt Van Rijn
❖    کپی رایت:   
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل