تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Jean-Charles Cazin❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1841 - 1901❖    تکنیک:    Oil O

ONNOC7J
Equihen در صخره: جزر و مد

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Jean-Charles Cazin
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1841 - 1901
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     55.88 × 71.12 cm
❖    تاریخ:    C. 1876/1890
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2015.19.22
❖    مجموعه:     Jean-Charles Cazin
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل