تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Ralph Albert Blakelock❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1847 - 1919❖    تکنیک:   

ONNOC7J
مهتاب

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Ralph Albert Blakelock
❖    هنرمندان/سازندگان:     American, 1847 - 1919
❖    تکنیک:    Oil On Canvas
❖    ابعاد اثر:     68.74 × 94.14 cm
❖    تاریخ:    1886/1895
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014136.2
❖    مجموعه:     Ralph Albert Blakelock
❖    کپی رایت:    استفاده آزاد برای عموم
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل