تصاویر دیجیتال کالری ملی واشنگتن دی سی ❖    هنرمند/دوره:    Théodore Rousseau❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1812 - 1867❖    تکنیک:    Oil On

ONNOC7J
نور خورشید

درخواست تامین


در حال حاضر این اثر در گالری ملی واشنگتن در معرض نمایش برای عموم نمی باشد.

❖    هنرمند/دوره:    Théodore Rousseau
❖    هنرمندان/سازندگان:     French, 1812 - 1867
❖    تکنیک:    Oil On Wood
❖    ابعاد اثر:     34.93 × 54.61 cm
❖    تاریخ:    C. 1848/1850
❖    صاحب امتیاز:    Corcoran Collection (William A. Clark Collection)
❖    شماره اثر:    2014136.44
❖    مجموعه:     Théodore Rousseau
❖    کپی رایت:    نیاز به اخذ مجوز تکمیلی
❖    مجوز قانونی:     ثبت درخواست تصویر دیجیتال یا گیگاپیکسل

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل