تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: سالواتور موندی❖     هنرمند: آندره آ پرویتالی❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1

ONNOC7J
سالواتور موندی

درخواست تامین


آندره آ پرویتالی از برگامو آمد و شاگرد جیووانی بلینی در ونیز بود که از او طرح های مختلفی را به عاریت گرفت. او در حدود سال 1511 به برگامو بازگشت و در آنجا تحت تأثیر لوتو قرار گرفت.

❖     عنوان: سالواتور موندی
❖     هنرمند: آندره آ پرویتالی
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1480 - 1528
❖     تاریخجه اثر:  1519
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  61.6 در 53 سانتی متر
❖     اطلاعات ثبتی: امضاء شده؛ تاریخ دار
❖     صاحب امتیاز:  وصیت نمکی، 1910
❖     شماره ثبت:  NG2501
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
❖     سابقه مالکیت: 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل