تصاویر دیجیتال گالری ملی لندن ❖     عنوان: صحنه‌هایی از Eclogues تبالدئو: دیمون به عشق نافرجامش می‌اندیشد / دیمون جان خود را می‌گیرد❖     هنرمند: آندر

ONNOC7J
صحنه‌هایی از Eclogues تبالدئو: دیمون به عشق نافرجامش می‌اندیشد / دیمون جان خود را می‌گیرد

درخواست تامین


آندره آ پرویتالی از برگامو آمد و شاگرد جیووانی بلینی در ونیز بود که از او طرح های مختلفی را به عاریت گرفت. او در حدود سال 1511 به برگامو بازگشت و در آنجا تحت تأثیر لوتو قرار گرفت.

❖     عنوان: صحنه‌هایی از Eclogues تبالدئو: دیمون به عشق نافرجامش می‌اندیشد / دیمون جان خود را می‌گیرد
❖     هنرمند: آندره آ پرویتالی
❖     تاریخجه:  فعال بین سالهای 1480 - 1528
❖     گروه: صحنه هایی از اکلوگ های تبالدئو
❖     تاریخجه اثر:  حدود 1510
❖     تکنیک:  رنگ روغن روی چوب
❖     ابعاد:  45.2 در 19.9 سانتی متر
❖     صاحب امتیاز:  با کمکی از صندوق هنر، 1937 خریداری شد
❖     شماره ثبت:  NG4884.1
❖     مکان نمایش:  نمایش داده نمی شود
❖     مجموعه: مجموعه اصلی
 

تصویر دیجیتال : TIFF

کیفیت تصویر : گیگاپیکسل