رقیق‌کننده ساتن مات اکریلیک-60ml اشمینک: رقیق‌کننده ساتن مات اکریلیک- 50553 60ml 0 0 شفافیت را افزایش می دهد | خشک شدن را به تاخیر می اندازد | خواص چسبندگی را بهینه می کند | موجود در حجم های 60 میلی لیتر و 250

ONNOC7Jاشمینک: رقیق‌کننده ساتن مات اکریلیک- 50553 رقیق‌کننده ساتن مات اکریلی

رقیق‌کننده ساتن مات اکریلیک-60ml اشمینک: رقیق‌کننده ساتن مات اکریلیک- 50553 60ml 0 0 شفافیت را افزایش می دهد | خشک شدن را به تاخیر می اندازد | خواص چسبندگی را بهینه می کند | موجود در حجم های 60 میلی لیتر و 250


طیف رنگی مشابه