ورق طلا-100 برگ ماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی 14X14cm 0 0 هر دفترچه از ورق طلا یا فلز شامل 100 برگ با ابعاد 140 میلی متر در 140 میلی متر است | یک دفترچه طلا مساحت 0.4 متر مربع را بدون ضایعات یا همپوشانی پوش

ONNOC7Jماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی ورق طلا-100 برگ فروش اینترنتی قیمت

ورق طلا-100 برگ ماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی 14X14cm 0 0 هر دفترچه از ورق طلا یا فلز شامل 100 برگ با ابعاد 140 میلی متر در 140 میلی متر است | یک دفترچه طلا مساحت 0.4 متر مربع را بدون ضایعات یا همپوشانی پوش


طیف رنگی مشابه