غلیظ کننده پ ب اُ: مکمل رنگ پارچه 45ml 0 0 با غلظت بخشیدن به رنگ بدون تغییر در کیفیت امکان استفاده از رنگ پارچه به صورت غلیظ را فراهم می آورد و همچنین این محصول را بسیار مناسب برای تکنیک های چاپ و استنسیل می سا

ONNOC7Jپ ب اُ: مکمل رنگ پارچه غلیظ کننده فروش اینترنتی قیمت

غلیظ کننده پ ب اُ: مکمل رنگ پارچه 45ml 0 0 با غلظت بخشیدن به رنگ بدون تغییر در کیفیت امکان استفاده از رنگ پارچه به صورت غلیظ را فراهم می آورد و همچنین این محصول را بسیار مناسب برای تکنیک های چاپ و استنسیل می سا


طیف رنگی مشابه