حلال ترپانتین بالسام-200ml اشمینک: حلال ترپانتین بالسام- 50024 200ml 0 0 ساخته شده با روغن مخصوص تصفیه شده | رقیق کننده ترپانتین | حلال | عامل تمیزکننده ابزارهای نقاشی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر ، 200 میلی

ONNOC7Jاشمینک: حلال ترپانتین بالسام- 50024 حلال ترپانتین بالسام-200ml فروش ا

حلال ترپانتین بالسام-200ml اشمینک: حلال ترپانتین بالسام- 50024 200ml 0 0 ساخته شده با روغن مخصوص تصفیه شده | رقیق کننده ترپانتین | حلال | عامل تمیزکننده ابزارهای نقاشی | موجود در حجم های 60 میلی لیتر ، 200 میلی


طیف رنگی مشابه