ورق مس-100 برگ ماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی- اقتصادی 14X14cm 0 0 هر دفترچه از ورق طلا یا فلز شامل 25 برگ با ابعاد 140 میلی متر در 140 میلی متر است | یک دفترچه طلا مساحت 0.4 متر مربع را بدون ضایعات یا همپوش

ONNOC7Jماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی- اقتصادی ورق مس-100 برگ فروش اینترنت

ورق مس-100 برگ ماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی- اقتصادی 14X14cm 0 0 هر دفترچه از ورق طلا یا فلز شامل 25 برگ با ابعاد 140 میلی متر در 140 میلی متر است | یک دفترچه طلا مساحت 0.4 متر مربع را بدون ضایعات یا همپوش


طیف رنگی مشابه