ورق طلا-100 برگ ماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی- اقتصادی 14X14cm 0 0 هر دفترچه از ورق طلا یا فلز شامل 100 برگ با ابعاد 140 میلی متر در 140 میلی متر است | یک دفترچه طلا مساحت 0.4 متر مربع را بدون ضایعات یا همپ

ONNOC7Jماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی- اقتصادی ورق طلا-100 برگ فروش اینترن

ورق طلا-100 برگ ماسرینی: ورق طلا مصنوعی ایتالیایی- اقتصادی 14X14cm 0 0 هر دفترچه از ورق طلا یا فلز شامل 100 برگ با ابعاد 140 میلی متر در 140 میلی متر است | یک دفترچه طلا مساحت 0.4 متر مربع را بدون ضایعات یا همپ


طیف رنگی مشابه