حجم دهنده رنگ پ ب اُ: مکمل رنگ پارچه 45ml 0 0 با استفاده از این مدیوم و ترکیب آن با رنگهای پارچه این رنگها حالتی پفکی و برجسته پیدا می کنند

ONNOC7Jپ ب اُ: مکمل رنگ پارچه حجم دهنده رنگ فروش اینترنتی قیمت

حجم دهنده رنگ پ ب اُ: مکمل رنگ پارچه 45ml 0 0 با استفاده از این مدیوم و ترکیب آن با رنگهای پارچه این رنگها حالتی پفکی و برجسته پیدا می کنند


طیف رنگی مشابه