قلم موی شماره: 50 وینزور و نیوتن: قلم موی زمینه کاتمن No:50 0 0 نوع مو: مصنوعی | نوع قلم مو: تخت | عرض مو: 50 میلی متر | طول مو: 40 میلی متر | دسته کوتاه

ONNOC7Jوینزور و نیوتن: قلم موی زمینه کاتمن قلم موی شماره: 50 فروش اینترنتی قی

قلم موی شماره: 50 وینزور و نیوتن: قلم موی زمینه کاتمن No:50 0 0 نوع مو: مصنوعی | نوع قلم مو: تخت | عرض مو: 50 میلی متر | طول مو: 40 میلی متر | دسته کوتاه

وینزور و نیوتن: قلم موی زمینه کاتمن
   قلم موی شماره: 50
قلم موی شماره: 50

نوع مو: مصنوعی
نوع قلم مو: تخت
عرض مو: 50 میلی متر
طول مو: 40 میلی متر
دسته کوتاه

طیف رنگی مشابه