قلم موی شماره: 12 وینزور و نیوتن: قلم موی تخت کاتمن- سری 777 No:12 0 0 نوع مو: مصنوعی | نوع قلم مو: تخت | عرض مو: 12 میلی متر | طول مو: 19 میلی متر | دسته کوتاه

ONNOC7Jوینزور و نیوتن: قلم موی تخت کاتمن- سری 777 قلم موی شماره: 12 فروش اینت

قلم موی شماره: 12 وینزور و نیوتن: قلم موی تخت کاتمن- سری 777 No:12 0 0 نوع مو: مصنوعی | نوع قلم مو: تخت | عرض مو: 12 میلی متر | طول مو: 19 میلی متر | دسته کوتاه

وینزور و نیوتن: قلم موی تخت کاتمن- سری 777
   قلم موی شماره: 12
قلم موی شماره: 12

نوع مو: مصنوعی
نوع قلم مو: تخت
عرض مو: 12 میلی متر
طول مو: 19 میلی متر
دسته کوتاه

طیف رنگی مشابه