درجه تیرگی: HB استدلر: مداد کربنی لوموگراف 4.2mm 0 0 میزان بالای کربن برای ارائه نتایج مات غنی | یک خط صاف و سبک ارائه می دهد | حالت شش ضلعی مداد برای سهولت در استفاده | استفاده از سرب چسبیده به بدنه برای مقاو

ONNOC7Jاستدلر: مداد کربنی لوموگراف درجه تیرگی: HB فروش اینترنتی قیمت

درجه تیرگی: HB استدلر: مداد کربنی لوموگراف 4.2mm 0 0 میزان بالای کربن برای ارائه نتایج مات غنی | یک خط صاف و سبک ارائه می دهد | حالت شش ضلعی مداد برای سهولت در استفاده | استفاده از سرب چسبیده به بدنه برای مقاو


طیف رنگی مشابه