مدیوم دابلیو-1000ml اشمینک: مدیوم دابلیو- 50043 1000ml 0 0 مدیوم رنگ روغن | با امکان ترکیب رنگ روغن با آب به جای ترپانتین | براقی و شفافیت را افزایش می دهد | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیت

ONNOC7Jاشمینک: مدیوم دابلیو- 50043 مدیوم دابلیو-1000ml فروش اینترنتی قیمت

مدیوم دابلیو-1000ml اشمینک: مدیوم دابلیو- 50043 1000ml 0 0 مدیوم رنگ روغن | با امکان ترکیب رنگ روغن با آب به جای ترپانتین | براقی و شفافیت را افزایش می دهد | موجود در حجم های 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر و 1 لیت


طیف رنگی مشابه