مدیوم افکت طلایی اکریلیک-300ml اشمینک: مدیوم افکت طلایی اکریلیک- 50535 300ml 0 0 ژل تکسچر اکریلیک | بعد از خشک شدن ساختار کریستالی درشت با اثر گرافیت به وجود می آورد | با قابلیت پولیش | موجود در حجم های 60 میلی

ONNOC7Jاشمینک: مدیوم افکت طلایی اکریلیک- 50535 مدیوم افکت طلایی اکریلیک-300m

مدیوم افکت طلایی اکریلیک-300ml اشمینک: مدیوم افکت طلایی اکریلیک- 50535 300ml 0 0 ژل تکسچر اکریلیک | بعد از خشک شدن ساختار کریستالی درشت با اثر گرافیت به وجود می آورد | با قابلیت پولیش | موجود در حجم های 60 میلی


طیف رنگی مشابه