پرایمر شفاف آبرنگ-250ml اشمینک: پرایمر شفاف آبرنگ- 50704 250ml 0 0 پرایمر شفاف جهت کار با آبرنگ روی سطوح بدون چربی مثل بوم، مقوا، چرم | این محصول شفاف، یک لایه ی یکنواخت، مات و الاستیکی و ماندگار تشکیل می دهد |

ONNOC7Jاشمینک: پرایمر شفاف آبرنگ- 50704 پرایمر شفاف آبرنگ-250ml فروش اینترنت

پرایمر شفاف آبرنگ-250ml اشمینک: پرایمر شفاف آبرنگ- 50704 250ml 0 0 پرایمر شفاف جهت کار با آبرنگ روی سطوح بدون چربی مثل بوم، مقوا، چرم | این محصول شفاف، یک لایه ی یکنواخت، مات و الاستیکی و ماندگار تشکیل می دهد |


طیف رنگی مشابه