زیرساز ترک مرحله یک-200ml اشمینک: زیرساز ترک مرحله یک- 50071 200ml 0 0 پوشش پایه برای ایجاد ترک | حاوی حلالهای آلی | شفاف | در 60 میلی لیتر ، 200 میلی لیتر و 1 لیتر موجود است

ONNOC7Jاشمینک: زیرساز ترک مرحله یک- 50071 زیرساز ترک مرحله یک-200ml فروش این

زیرساز ترک مرحله یک-200ml اشمینک: زیرساز ترک مرحله یک- 50071 200ml 0 0 پوشش پایه برای ایجاد ترک | حاوی حلالهای آلی | شفاف | در 60 میلی لیتر ، 200 میلی لیتر و 1 لیتر موجود است


طیف رنگی مشابه